Zdokonalte své rozpočetnicví a ušetřete tak čas potřebný na sestavování a vyhodnocování rozpočtů!

Okruhy odborného poradenství v oblasti rozpočetnictví:

  • účtový rozvrh

členění nákladů a výnosů v návaznosti na zpracování a použití rozpočtu výnosů a nákladů

  • ekonomická struktura středisek

vazba na zpracování a použití rozpočtu výnosů a nákladů (účetní střediska – rozpočtová střediska)

  • struktura rozpočtu výnosů a nákladů

definice struktury součtového vzorce

  • struktura výkazů

definování zkrácených či speciálních součtových vzorců pro potřeby reportingu a vyhodnocování ekonomických výsledků

  • způsob plánování nákladových položek v oblasti přímých nákladů

vazba na plán výroby a plánové kalkulace

  • způsob plánování nákladových položek v oblasti nepřímých nákladů

vazba na dosaženou skutečnost minulých období

  • metodika sestavování rozpočtu nákladů a výnosů

rozpočtové období, sestavování variant rozpočtu, definování vlivů očekávaných v rozpočtovém období, aktualizace (upřesňování) rozpočtu

  • vyhodnocení rozpočtu

- pasivní (prosté srovnání rozpočtu a skutečnosti)
- aktivní (zohlednění skutečného objemu a sortimentu výroby)