Obecné informace o školeních >>

Varianty:

1. Sestavování rozpočtů pro oblast výroby a služeb

2. Sestavování rozpočtů v příspěvkových organizacích

1. Sestavování rozpočtů pro oblast výroby a služeb

Možno vybírat z těchto hlavních témat:

 • Možnosti metodického řešení postupu sestavování rozpočtu (plánu nákladů a výnosů) a zajištění spolupráce odborných útvarů na jeho přípravě.

 • Předvedení možností sestavování rozpočtů na základě „Výchozí základny“ (účetní skutečnost, očekávaná skutečnost, minulá varianta rozpočtu) a definované struktury předpokládaných (řízených) vlivů.

 • Možnosti hromadné extrapolace „Výchozí základny“ na srovnatelnou (stejnou) délku plánovaného období u konstantních nákladů a výnosů a na srovnatelný (stejný) objem plánované výroby (výkonů) u variabilních nákladů a výnosů (tvorba tzv. „Přepočtené základny“).

 • Metodika hromadného plánování za vybrané skupiny středisek a zvolený detail účtů (nákladových a výnosových druhů, skupin, položek) pomocí metody řízených vlivů (kurzu, cen, měrných spotřeb, …) proti „Přepočtené základně“.

 • Zajištění výrazného urychlení plánovacího procesu metodou souhrnného zpracování tzv. „Rychlého rozpočtu za společnost celkem“ současně s automatickým výpočtem tzv. „Rychlého detailního rozpočtu“ za jednotlivá střediska a účty (nákladové a výnosové druhy, skupiny, položky).

 • Metodické a organizační podmínky zajištění efektivního zpracování rozpočtu u holdingových společností.

 • Způsoby zajištění rychlé kontroly vnitropodnikového probilancování zpracovaného rozpočtu.

 • Možnosti automatizovaného rozvrhování (alokace) společných nákladů na vnitropodniková střediska.

 • Příklady informačního a metodického zajištění přeměny nepřímých nákladů na přímé (pro pozdější potřeby kalkulování).

 • Podmínky a možnosti automatizovaného rozdělování ročního plánu na měsíce z pohledu variabilních, konstantních a sezónních nákladů.

 • Vyhodnocování dosažené skutečnosti pomocí tzv. Pružného rozpočtu, ve kterém jsou plánované variabilní náklady a výnosy přepočteny na dosažený skutečný objem výroby a výkonů, případně i na jejich skutečnou skladbu.

 • Metodika hodnocení dosažených variabilních nákladů pomocí odchylek objemu a skladby výroby (výkonů), cen a měrných spotřeb jednotlivých vstupů.

 • Využití rozpočtů, plánových a výsledných kalkulací pro rychlou tvorbu operativních plánů a pro tvorbu výhledů (forecasting).

2. Sestavování rozpočtů v příspěvkových organizacích

Možno vybírat z těchto hlavních témat:

 • Možnosti metodického řešení postupu sestavování rozpočtu (plánu nákladů a výnosů) a zajištění spolupráce odborných útvarů na jeho přípravě.

 • Předvedení možností sestavování rozpočtů na základě „Výchozí základny“ (účetní skutečnost, očekávaná skutečnost, minulá varianta rozpočtu) a definované struktury předpokládaných (řízených) vlivů.

 • Možnosti hromadné extrapolace „Výchozí základny“ na srovnatelnou (stejnou) délku plánovaného období u konstantních nákladů a výnosů a na srovnatelný (stejný) objem plánovaných výkonů u variabilních nákladů a výnosů (tvorba tzv. „Přepočtené základny“).

 • Metodika hromadného plánování pomocí předem definované struktury vlivů proti „Přepočtené základně“ a její využití pro konstruktivní jednání o rozpočtu se zřizovatelem.

 • Zajištění výrazného urychlení plánovacího procesu metodou souhrnného zpracování tzv. „Rychlého rozpočtu za organizaci celkem“ současně s automatickým výpočtem tzv. „Rychlého detailního rozpočtu“ za jednotlivá střediska a účty.

 • Zpřesnění účetních, controllingových a operativních informačních systémů pro potřeby zpřesnění sestavování rozpočtů a jejich vyhodnocování. Příklady z praxe na zpřesnění stávajících a doplnění chybějících informací v těchto systémech bez zásadního zvýšení nákladů na jejich pořízení.

 • Možnosti automatizovaného rozvrhování (alokace) společných nákladů na vnitropodniková střediska.

 • Podmínky a možnosti automatizovaného rozdělování ročního plánu na měsíce z pohledu variabilních, konstantních a sezónních nákladů.

 • Vyhodnocování dosažené skutečnosti pomocí tzv. Pružného rozpočtu, ve kterém jsou plánované variabilní náklady a výnosy přepočteny na dosažený skutečný objem výkonů, případně i na jejich skutečnou skladbu.

 • Využití rozpočtů pro rychlou tvorbu operativních plánů a pro tvorbu výhledů (forecasting).

 • Možnosti vyhodnocování dosažené skutečnosti metodou jejího porovnávání s plánem a se skutečností stejného období minulého roku, případně s upřesněným (operativním) plánem nebo s výhledem.

· Zpřesnění účetních, controllingových a operativních informačních systémů pro potřeby zpřesnění sestavování rozpočtů a jejich vyhodnocování. Příklady z praxe na zpřesnění stávajících a doplnění chybějících informací v těchto systémech bez zásadního zvýšení nákladů na jejich pořízení.