Obecné informace o školeních >>

Možno vybírat z těchto hlavních témat:

  • Základní pojmy a principy projektového controllingu a jeho přínosu pro řízení stavebních zakázek.

  • Zásady pro zvýšení využitelnosti účetních, controllingových a operativních informačních systémů pro efektivní řízení zakázek. Příklady z praxe na zpřesnění stávajících a doplnění chybějících informací v těchto systémech bez zásadního zvýšení nákladů na jejich pořízení.

  • Řízení projektu (zakázky) z pohledu zajištění tří omezujících podmínek: specifikace provedení (technické řešení, jakost), časový plán (termíny), finanční rozpočet (zdroje).

  • Jednotlivé role controllera (ekonoma) a jejich využití k zajištění tlaku na zkrácení realizačního času, snížení nákladů a zvýšení jakosti stavebních zakázek.

  • Možnosti metodického zajištění těch činností stavbyvedoucích a mistrů, které mohou výrazně negativně ovlivňovat efektivnost a Cash Flow zakázek (definování pravidel pro sjednávání předacích podmínek se subdodavateli a pro průběžnou kontrolu jejich plnění, maximální využití všech možností na zajištění přímého účtování nákladů na konkrétní zakázku, využívání milníků ke kontrole průběhu zakázky, bezodkladné předávání podkladů k fakturaci předaného díla, apod.).

  • Metodické zajištění nabídkové a výrobní přípravy staveb jako důležité podmínky controllingu (základní informace o stavbě, technicko-ekonomický rozbor zakázky, režim financování, platební kalendář, výrobní kalkulace, časové plány, milníky apod.).

  • Informační a metodické zajištění operativního plánování a řízení stavebních zakázek a jejich vyhodnocování pomocí tzv. „Výrobních faktur“ (přepočtený plán zakázek dle skutečného objemu plnění).

  • Možnosti zajištění průběžné kontroly ekonomické struktury rozpracovanosti stavební zakázky porovnáváním zbývajícího podílu objemu prací a zbývajícího podílu plánovaných finančních prostředků.

  • Závěrečné ekonomické vyhodnocení stavební zakázky pomocí odchylek.