Obecné informace o školeních >>

Controling nákladů a výnosů pro oblast výroby a služeb

Možno vybírat z těchto hlavních témat:

 • Předvedení možností sestavování rozpočtů na základě „Výchozí základny“ (účetní skutečnost, očekávaná skutečnost, minulá varianta rozpočtu) a definované struktury předpokládaných (řízených) vlivů.

 • Možnosti hromadné extrapolace „Výchozí základny“ na srovnatelnou (stejnou) délku plánovaného období u konstantních nákladů a výnosů a na srovnatelný (stejný) objem plánované výroby (výkonů) u variabilních nákladů a výnosů (tvorba tzv. „Přepočtené základny“).

 • Metodika hromadného plánování za vybrané skupiny středisek a zvolený detail účtů (nákladových a výnosových druhů, skupin, položek) pomocí metody řízených vlivů (kurzu, cen, měrných spotřeb, …) proti „Přepočtené základně“.

 • Zajištění výrazného urychlení plánovacího procesu metodou souhrnného zpracování tzv. „Rychlého rozpočtu za společnost celkem“ současně s automatickým výpočtem tzv. „Rychlého detailního rozpočtu“ za jednotlivá střediska a účty (nákladové a výnosové druhy, skupiny, položky).

 • Možnosti výpočtu plánu variabilních nákladů a výnosů včetně možností definování vlivu skladby výroby (výkonů).

 • Vyhodnocování dosažené skutečnosti pomocí tzv. Pružného rozpočtu, ve kterém jsou plánované variabilní náklady a výnosy přepočteny na dosažený skutečný objem výroby a výkonů, případně i na jejich skutečnou skladbu.

 • Metodika hodnocení dosažených variabilních nákladů pomocí odchylek objemu a skladby výroby (výkonů), cen a měrných spotřeb jednotlivých vstupů.

 • Využití rozpočtů, plánových a výsledných kalkulací pro rychlou tvorbu operativních plánů a pro tvorbu výhledů (forecasting).

 • Zpřesnění účetních, controllingových a operativních informačních systémů pro potřeby rozkrytí skutečné rentability výrobků a výkonů. Příklady z praxe na zpřesnění stávajících a doplnění chybějících informací v těchto systémech bez zásadního zvýšení nákladů na jejich pořízení.

 • Možnosti výpočtu plánových kalkulací pro potřeby finančního účetnictví (oceňování vlastních zásob) a pro potřeby manažerského řízení a rozhodování (započtení vlivu kalkulačních nákladů).

 • Strategie výpočtu cenových kalkulací se zaměřením na přímé odbytové náklady, rabaty a kalkulační náklady.

 • Metodika výpočtu výsledných kalkulací na základě informací z účetního systému, z operativní evidence a z plánových kalkulací.